Chính sách hoàn tiền

I. Điều Kiện Hoàn Tiền

Hàng Hóa Lỗi:

  • Khách hàng có quyền yêu cầu hoàn tiền đối với sản phẩm lỗi.
  • Hình ảnh, video mô tả sản phẩm lỗi phải được cung cấp để xác minh.

Không Đúng Mô Tả:

  • Nếu sản phẩm nhận được không đúng với mô tả trên trang web, khách hàng có quyền đòi hoàn tiền.

II. Thời Gian Hoàn Tiền

Sản Phẩm Lỗi:

  • Hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo và xác minh lỗi.

Không Đúng Mô Tả:

  • Yêu cầu hoàn tiền trong trường hợp không đúng mô tả phải được thông báo trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm.

III. Phương Thức Hoàn Tiền

Chuyển Khoản Ngân Hàng:

  • Số tài khoản ngân hàng và thông tin chi tiết sẽ được yêu cầu để thực hiện chuyển khoản.

IV. Chi Phí Hoàn Tiền

Sản Phẩm Lỗi:

  • Công ty chịu trách nhiệm chi phí vận chuyển hoàn trả sản phẩm lỗi.

Không Đúng Mô Tả:

  • Khách hàng chịu trách nhiệm chi phí vận chuyển hoàn trả trong trường hợp không đúng mô tả.

V. Quy Định Khác

Kiểm Tra Sản Phẩm:

  • Khách hàng cần kiểm tra sản phẩm ngay sau khi nhận hàng và thông báo về bất kỳ vấn đề nào trong thời gian ngắn nhất.

Giữ Lại Sản Phẩm:

  • Khách hàng cần giữ lại sản phẩm và bảo quản đầy đủ giấy tờ liên quan trong quá trình giải quyết.

VI. Liên Hệ

Địa Chỉ: 253/6 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số Điện Thoại: 0916.937.481

Email: Salevinacopro@Gmail.Com

Lưu ý: Chính sách hoàn tiền này tuân thủ theo quy định của Nhà Nước Việt Nam và nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Công ty cam kết xử lý mọi yêu cầu hoàn tiền một cách công bằng và nhanh chóng.